Грантови – унапређивање координације и сарадње у пружању услуга предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу

За најмање 30 јединица локалних самоуправа издвојена су средства у износу до 40.000 евра по локалној самоуправи (у зависности од броја поднетих предлога пројеката) за финансирање пројеката градова и општина. Ови пројекти имају за циљ унапређивање координације и сарадње између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања родитељима и деци узраста од рођења до 6,5 година на локалном нивоу, са фокусом на најосетљивије друштвене групе. Активности локалних пројеката укључиваће области везане за здравље, исхрану, рани скрининг сметњи у развоју и рану стимулацију и учење, као и друге области.

Потребна документација за припрему предлога пројеката је следећа:

Текст Јавног позива са смерницама за достављање предлога пројеката

Прилог 1: Образац за израду предлога пројеката

Прилог 1а: План активности

Прилог 2а: Појединачни табеларни предлог буџета пројекта

Прилог 2б: Збирни табеларни предлог буџета пројекта

Прилог 2в: Упутство за израду буџета пројекта

Прилог 3а: Појединачни наративни буџет

Прилог 3б: Збирни наративни буџет

Пратећа документација уз Уговор о Гранту је следећа:

1. Водич за примаоце гранта

2. Образац периодичног и финалног финансијског извештаја за партнере

3. Образац периодичног и финалног финансијског извештаја збирни

4. Упутство за наративно извештавање и образац наративног извештаја

5. Документација за набавке

6. Подуговор за партнере

7. Презентација о финансијском извештавању

8. Упутство за попуњавање табела