5. август. 2020

Извештај истраживања о примени дигиталних технолoгија у предшколским установама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, уз подршку пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, планира рад на унапређивањудигиталних компетенција запослених у предшколским установама. У циљу снимања почетног стања креиран је упитник путем којег су васпитачи, стручни сарадници и директори предшколских установа процењивали своје компетенције за коришћење садржаја које нуде дигиталне технологије, учесталост различитих пракси и доступност и коришћење различитих дигиталних ресурса у ПУ (рачунарске опреме и дигиталних ресурса и алата). Такође, упитником је сагледано мишљења запослених у ПУ о употреби дигиталних технологија у раду са децом.

Питања у упитнику, углавном дата кроз четвостепене скале процене  односе се на следеће области:

  1. 1. коришћење рачунарске опреме и дигиталних ресурса;
  2. 2. примена дигиталних технологија у непосредном васпитно-образовном раду са децом;
  3. 3. примена дигиталних технологија за размену информација са породицом, колегама, локалном заједницом;
  4. 4. примена дигиталних технологија у професионалном повезивању и стручном усавршавању, и
  5. 5. ресурси установе за примену дигиталних технологија.

На основу обрађених резултата сачињен је Извештај истраживања о примени дигиталних технологија у предшколским установама. Закључци изнети у њему могу се сматрати релевантним с обзиром на то да су засновани да подацима прикупљеним на репрезентативном узорку којим су обухваћене предшколскеустанове различите у погледу величине, степена развијености региона у ком се налазе и степена урбаности насеља. У  истраживању је учествовало 25  предшколских установа, које обухватају 190 објеката, односно 1560 испитаника.

Налази показују да код васпитача, стручних сарадника и директора предшколских установа постоји позитиван однос према интеграцији дигиталних технологија у различите аспекте њиховог рада, али и процена да им је потребно даље усавршавање у појединим областима. На основу изнетих резултата сагледани су и домени у којима практичари наилазе на веће изазове, те исказују већу потребу за подршком, што све може бити основа за израду Оквира дигиталних компетенција васпитача и полазиште за креирање различитих облика стручног усавршавања практичара у предшколским установама у циљу развијања и унапређивања њихових дигиталних компетенција (креирање акредитованих програма који одговарају на потребе праксе и практичара, али и организовање хоризонталних размена и повезивање самих практичара у оквиру интерног стручног усавршавања у установи). Такође, процене запослених у предшколским установама указују и о потребним решењима са системског нивоа и изналажења начина која се тичу адекватног опремања предшколских установа дигиталном технологијом и унапређивање програма за иницијално образовање васпитача. 

Мотивација практичара и њихова заинтересованост за даље усавршавање уз адекватно развијене мере и видове подршке пут су ка постепеној трансформацији и обликовању система који прати корак са трендовима модерног друштва, али који је, пре свега, у циљу подршке добробити деце. Детаљан Извештај истраживања о примени дигиталних технолoгија у предшколским установама можете преузети ОВДЕ.