12. октобар. 2022

ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У УНАПРЕЂИВАЊУ ПРОЦЕСА САМОВРЕДНОВАЊА

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ које Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) реализује уз подршку Светске банке, у оквиру циља 2.3 Унапређивање система вредновања квалитета предшколског васпитања и образовања, предвиђен је пројектни задатак који се односи на Унапређење процеса самовредновања у предшколским установама. За реализацију пројектног задатка који је дефинисан у сарадњи МПНТР и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ), ангажован је Центар за европске политике (ЦЕП).

Циљ активности у оквиру овог пројектног задатка је унапређивање процеса и пракси самовредновања кроз јачање компетенција практичара који су препознати као кључни актери у процесу промене праксе у складу са полазиштима програмске концепције предшколског васпитања и образовања (ПВО). У том смислу, важно је обезбедити заједничко разумевање циклуса и улоге самовредновања у развоју и мењању праксе дечјег вртића, а из Пројекта су обезбеђени различити видови подршке:

  • – израђени ресурси за самовредновање рада предшколских установа (предлог инструмената – чек листе за чланове тима за самовредновање, упитници за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, фокус групе/интервју са васпитачима, родитељима, стручним сарадницима, директором, предлог питања за консултовање са децом);
  • – израђен Водич за самовредновање ПУ (у току је штампање 10.600 примерака од којих ће скоро свака група у свим јавним ПУ имати свој примерак водича);
  • – једнодневне обуке за тимове за самовредновање јавних ПУ (завршене током јуна и септембра);
  • – менторска подршка тимовима за самовредновање свих јавних предшколских установа кроз читав циклус самовредновања током радне 2022/23. године;

Једнодневна обука за самовредновање квалитета рада предшколских установа је на основу решења Министра стављена на листу програма од јавног интереса и као таква је бесплатна за све учеснике.

Водитељи обуке чине тим од 30 практичара који су претходно обучени за вођење обуке за самовредновање рада ПУ и пружање менторске подршке у току целокупног циклуса самовредновања.

Током јуна је реализовано 11 обука са око 300 учесника из 77 предшколских установа, а током септембра додатних 7 обука за тимове из 84 ПУ, са око 200 учесника.  Домаћини су били предшколске установе које су уступиле свој простор за реализацију обуке (изузев неколико које су реализоване у ценрима за стручно усавршавање). Обука је од стране учесника оцењена као веома корисна, примењива и едукативна, јер је пружила корисне информације и смернице за даљи рад на процесу самовредновања, као и конкретне предлоге, објашњења и препоруке за даљи рад.

Тренутно је у току менторска подршака тимовима за самовредновање јавних ПУ (од 1. октобра) и трајаће током целокупног циклуса самовредновања, до јуна 2023. године.

У новембру предстоје 3 обуке за око 100 просветних саветника из свих школских управа са територије Републике Србије у циљу њиховог оснаживања за пружање подршке практичарима у ПУ у складу са новом програмском концепцијом.