10. јануар. 2023

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДОБИЛЕ ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

У оквиру компоненте 2 пројекта „Инклузивног предшколског васпитања и образовања“, поткомпонента 2.3 – Унапређивање система вредновања квалитета предшколског васпитања и образовања, Министарство просвете (МП) уз подршку Светске банке, реализује пројектни задатак који се односи на Унапређење процеса самовредновања у предшколским установама.

Циљ активности у оквиру овог пројектног задатка је унапређивање процеса и пракси самовредновања кроз развој и примену различитих техника и инструмената за праћење и вредновање квалитета рада предшколских установа (ПУ) и јачање компетенција практичара који су препознати као кључни актери у процесу промене праксе у складу са полазиштима програмске концепције предшколског васпитања и образовања (ПВО).

Самовредновање квалитета унутар предшколске установе је процес који покрећу и спроводе предшколске установе, а у циљу унапређивању рада запослених, даљег развоја установе и пружања подршке за добробит деце и породица. Самовредновањем се подржава аутономија установе и развијају капацитети запослених за континуирано критичко преиспитивање постојеће праксе, уз уважавање специфичног контекста установе као и преузимање одговорности за квалитет рада

У том циљу обезбеђена је подршка предшколским установама која обухвата: ресурсе за самовредновање рада предшколских установа (предлог инструмената (чек листе за чланове тима за самовредновање, упитници за васпитаче и медицинске сестре, фокус групе/интервју са васпитачима, родитељима, стручним сарадницима, директором, предлог питања за консултовање са децом); једнодневне обуке за тимове за самовредновање јавних ПУ (током јуна и током септембра); менторску подршку тимовима за самовредновање свих јавних предшколских установа кроз целокупан циклус самовредновања током радне 2022/2023. године; бесплатно коришћење апликације за упитнике MS Forms

Као део подршке ПУ припремљен је и дистрибуиран водич Самовредновање у предшколским установама – Водич за запослене у предшколским установама.

Водич је настао као израз потребе за подршком предшколским установама у процесу самовредновања након ревизије оквира квалитета.

За реализацију овог пројектног задатка који је дефинисан у сарадњи Министарства просвете и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ), ангажован је Центар за европске политике (ЦЕП).

Аутори водича су: Јелена Најдановић Томић, Јасмина Вулетић, Александра Калезић Вигњевић и Саша Гламочак, а издавачи су Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Водич je одштампан у тиражу од 10.600 примерака и дистрибуиран свим јавним предшколским установама како би исти био доступан васпитачима, односно већини васпитних група, свим стручним сарадницима у установи, као и тренерима/менторима из предшколске установе који кроз Пројекат пружају подршку имплементацији програмске концепције.

Водич је достављен и свим школским управама, свим факултетима, средњим и високим школама које образују васпитаче, као и васпитачима који реализују припремни предшколски програм у организацији основних школа.

ПДФ верзију Водича су добиле све јавне и приватне предшколске установе, a Ви је можете преузети са овог линка.

Уверени смо да ће Водич бити значајна подршка предшколским установама, односно да ће практичарима пружити драгоцени стручни ослонац у самовредновању квалитета рада предшколске установе.